Behandle angst

Steinar Kroksæter Nordbø

|

|

11 min

Vår ambisjon er ikke bare at du skal kunne håndtere den angsten du allerede opplever, eller lære teknikker for å holde angsten i sjakk. Ambisjonen vår er betydelig større.


Når vi skal behandle angst, streber vi etter å håndtere selve opphavet til angsten, slik at du etter endt behandling ikke trenger hjelp eller teknikker for å håndtere angst. Fordi den ikke er der lenger.

Fri fra angst på Fornixklinikken

Starte der du er nå

Noen foretrekker å dele mye, mens andre er mer tilbakeholdne. Våre møter tilpasses alltid deg og dine preferanser. Det første møtet er dedikert til å forstå deg der du er akkurat nå, bli kjent med din identitet og forstå hva som har formet deg og påvirket hvordan du fungerer. Dette inkluderer både livshendelser og sykdomshistorie, samt din egen forståelse av hvorfor ting er som de er.

 

Vi trenger ikke mange detaljer i en utredning i forbindelse med å behandle angst, kun de store overskriftene, slik at vi kan danne oss et overblikk og forstå sammenhenger. I behandlingen av angst anser vi det også som relevant å vurdere blodprøver, enten eksisterende eller nye, samt annen nyttig informasjon. Dette gjøres ofte ved at vi stiller spørsmål, og du svarer så godt du kan.

Utredningsmøte på Fornixklinikken for å behandle angst.

Nevromotorisk behandling og stimulering.

Angst har i stor grad å gjøre med kroppen, mer enn intellektet og bevisstheten. De som lider av angst kan ikke bare velge å ikke ha det. Angsten lever sitt eget liv i kroppen. Å starte med å adressere kroppslige aspekter er derfor ofte den klokeste tilnærmingen. Noen kan ha utfordringer med berøring, eller det kan være andre elementer som gjør at vi må håndtere andre ting først. Dette er imidlertid helt greit i behandlingen av angst.

 

Nevromotorisk trening innebærer øvelser eller bevegelser som utføres når du ligger på en benk og slapper av, samt enkel praktisk trening du gjør selv mellom timene hos oss. Målet er todelt:

  1. Å endre grunnmodus i kroppen til mer ro og avspenning.
  2. Å stimulere ditt nervesystem til å omorganisere seg. Dette innebærer å bryte ned gamle nerveforbindelser og konstruere nye, slik at hjernen kan tenke, føle, og forstå ting på andre måter enn før. Dette legger grunnlaget for å endre automatiserte og allerede innlærte tankemønstre og adferdsmønstre senere i behandlingsprosessen.

Nevromotorikk involverer bevegelser som påvirker sensorer og proprioseptorer i leddene våre, som registrerer kroppens posisjon. Disse sender betydelige mengder informasjon til hjernen under nevromotorisk trening. La oss nå se på hvorfor dette er avgjørende for å behandle angst.

 


Bevegelsene, mønstrene og tempoet aktiverer stabiliserende muskulatur og vagusnerven, som igjen stimulerer den parasympatiske delen av nervesystemet. Dette skaper avspenning i musklene og hodet, helt av seg selv. Beredskapen reduseres. Ro og trygghet aktiveres. Dette oppleves ofte som svært befriende og som en "pause" for de som opplever mye angst. Å ha tilgang til parasympatisk aktivitet i hjernen og kroppen er avgjørende for den påfølgende delen av angstbehandlingen. Ambisjonen er at dette ikke bare skal være noe som skjer under øvelser, men bli en normal og naturlig del av hverdagen din, på dine betingelser.

 


All informasjonen fra leddene (fra proprioseptorene) om posisjon skaper en situasjon som krever at hjernen begynner å forholde seg til kroppens relasjon til virkeligheten på nye måter. Hjernen gjør egentlig dette kontinuerlig gjennom nevral plastisitet. Ved nevromotorisk stimulering akselereres plastisiteten, selv når du er fysisk avslappet. Dette fører til at nervecellene søker etter nye måter å koble seg sammen på. Dette er avgjørende for neste trinn i behandlingen, når vi skal adressere opphavet til angsten og skape nye adferds- og tankemønstre som er essensielt for angstbehandlingen.

Nevromotorikk som et ledd i å behandle angst

Metakognisjon som nøkkel til selvinnsikt og selvregulering

Trening på metakognisjon handler om å utvikle evnen til å betrakte seg selv fra ulike avstander og posisjoner. Dette gjør det mulig å bli mer rasjonell, vurderende og strategisk overfor seg selv, og dermed gi økt kontroll over hvordan man forholder seg til seg selv og omverden. Dette konseptet refereres også til som å ha en dissosiativ posisjon til seg selv.

 

I motsetning til dissosiativ posisjon er assosiativ posisjon når man alltid er til stede midt inni seg selv, og opplever alle følelser som er til stede på godt og vondt hele tiden. Dette kan føre til økt emosjonell reaktivitet på ytre hendelser, og angsten kan dominere.

 

Begge posisjonene, assosiasjon og dissosiasjon, er nødvendige i ulike situasjoner. Imidlertid opplever mange som søker behandling for angst at de har mange strategier knyttet til assosiasjon, og derfor begrenset tilgang til dissosiasjon og evnen til å forholde seg mer nøytralt når det er hensiktsmessig eller nødvendig.

 

Trening på metakognisjon blir initiert i terapisettingen, og deretter får du oppgaver å arbeide med hjemme. Mange opplever betydelig frigjøring fra angst når den dissosiative posisjonen blir tilgjengelig. Mens ekstrem grad av dissosiasjon kan fungere som en flukt fra følelser og angst, er målet med behandlingen å skape en balansert tilnærming.

 

Noen bruker dissosiativ posisjon som et verktøy for å kontrollere vedvarende angst, og selv om dette kan være en delvis løsning, streber vi etter en mer omfattende tilnærming i angstbehandlingen. Les videre for å få innsikt i hvordan dette henger sammen.

Trening på metakognisjon i forbindelse med behandling av angs

Behandle angst - Guiding til dissosiering av traumer, og opprydding i ”opphavet” til angst og uro.

Neste trinn i behandlingen av angst er en dissosieringsprosess, der målet er å oppnå avstand til hendelsene og følelsene knyttet til dem. Dette gjøres ved å betrakte hendelsene i fortiden som en observatør på trygg avstand. Etter at denne avstanden er etablert, kan en prosess igangsettes for å bearbeide hendelsene, uten at du nødvendigvis må dele detaljer eller gråte, om du ikke ønsker det. Alt skjer trygt innenfor deg selv, mens vi styrer prosessen.

 

Før en slik prosess ser mange på fortiden som noe de helst vil unngå å forholde seg til, noe de prøver å holde på avstand. Etterpå kan fortiden framstå som en kilde til læring og selvforståelse, noe du kan forholde deg til på dine egne betingelser. Dette gir deg muligheten til å være i fred i din nåtid, uten at fortiden skal komme og vippe deg av pinnen.

 

Angst er en overdreven frykt eller redsel, et resultat av at den sympatiske delen av nervesystemet, det såkalte "fight or flight"-systemet, har vært aktivert for lenge. Gjennom dissosieringsprosessen blir det ofte klart at angsten egentlig er et tiltak satt i gang for å beskytte seg selv, men som har kommet ut av kontroll. Nå er prosessen med å "normalisere" angsten i gang. Dette betyr ikke at angsten plutselig forsvinner, men at kroppens prosess med å gjenopprette balansen er satt i gang. Trusselen som opprinnelig utløste angsten, var traumer som ble reaktivert av hendelser i det virkelige livet, selv om de egentlig ikke utgjorde en trussel. På det tidspunktet kunne imidlertid ikke kroppen og hjernen din vite det.

Mye og tenke på

Oppdaging og utvikling av eget selv, nye tanke- og adferdsstrategier, grenser, evner, kompetanser, og mål og drømmer i livet.

Etter at man har gjennomgått en dissosieringsprosess, oppdager mange at de har muligheten til å definere seg selv på nytt eller endelig definere seg selv som den de egentlig er, og at der trygt. Hvis påvirkningen fra fortiden, som tidligere har skapt problemer gjennom hele livet, går fra å være noe som ødelegger for deg til å bli noe som skaper visdom for deg, hvem er du da egentlig?

 

Denne oppdagelsesprosessen tar den tiden den tar, og for de fleste oppfattes den som spennende og interessant. Det åpner opp for mange potensielle nye ting å utforske i verden, når angsten ikke lenger er til hinder på samme måte.

 

Gjennom denne prosessen bygges gradvis en solid og ekte tillit til ens eget selv og ens evne til å vurdere, noe som resulterer i økt selvtillit sammen med økt selvfølelse og egenverdi. Ditt selv er ikke mindre verdifullt enn andres selv. Det oppstår en mulighet for likeverdighet.

Individuell tilpasning. Alltid.

Det er utfordrende å formulere dette, fordi alle er så forskjellige, og opplevelsen av disse problemene varierer fra person til person eller har ulike typer opphav. Det som skrives her, kan ikke treffe alle nøyaktig, og noen kan føle at de ikke blir forstått på grunn av det.

 

Vi beklager dette og oppfordrer likevel til å ta kontakt for en samtale, slik at vi kan undersøke om vi forstår akkurat deg. Vi håper på det.

 

Tiden det tar å gjennomgå en slik prosess er også helt individuell, og modning og tilpasning etterpå kan ta lang tid for noen. Angsten forsvinner ikke nødvendigvis på en magisk måte, men den blir avslørt og håndterbar.

 

Å kombinere eller følge opp behandling av angst på andre måter går helt fint, og må tilpasses den enkeltes behov.

Vi har mye å si om forståelse og behandling av angst, og denne artikkelen kan dessverre ikke dekke alt. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale!

Det er fortsatt en vei og gå, men nå veit jeg hvor veien er.

Symptomer på angst og stress

Symptomene på angst er individuelle og varierer i grad. De vanligste inkluderer hjertebank, pustevansker, skjelvinger, muskelspenninger eller kramper, opplevelse av tunnelsyn eller kikkertsyn, tåkete syn, vansker med å tenke klart, følelse av desorientering, svimmelhet, nummenhet, kvalme, svetting, følelse av fare eller behov for å komme vekk, manglende opplevelse av kontroll, søvnproblemer, slitenhet, tankespinn, mageknip, diaré eller forstoppelse, tørr munn, hodepine, rødming, kulde eller varme, og mange flere.

 

Angsten kan manifesteres som intense anfall som føles overveldende, eller den kan være til stede i varierende grad mer eller mindre konstant.

 

Angst for angst er også vanlig, der symptomene på angst oppstår fordi man er redd for at angsten skal bli uutholdelig. Både selve angsten og frykten for angsten kan ha lignende symptomer, men de kan i bunn og grunn være relatert til to forskjellige bekymringer.

 

For mange er angst og stress to sider av samme sak, og opplevelsen kan være svært lik. Stress i en situasjon kan ofte utløse angst, og angst kan igjen være svært stressende for de fleste.

Hva er angst?

Angst er en del av kroppens reaksjon for å forberede seg på potensiell fare. Det er en naturlig del av det autonome nervesystemet, spesifikt den sympatiske delen, også kjent som "fight-or-flight" systemet. Når denne delen av nervesystemet aktiveres, skjer det en økning i beredskap, noe som er hensiktsmessig for å håndtere situasjoner som krever rask respons.

 

Når noen opplever angstproblemer, blir imidlertid denne beredskapsreaksjonen utløst for ofte, for kraftig eller uten åpenbar grunn. Det autonome nervesystemet, spesielt den sympatiske delen, er da ute av kontroll. Angst kan manifestere seg gjennom symptomer som hjertebank, pustevansker, skjelvinger, og andre fysiske og mentale reaksjoner. Skjer dette for eksempel på et kjøpesenter eller i bilen kan man få fobisk angst for kjøpesentre eller biler etter dette.

 

Den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet, kalt parasympatikus, har motsatt virkning og fremmer avslapning og trygghet. En viktig del av angstbehandling er å forstå hvorfor sympatikus er overaktivert, hvorfor det er begrenset parasympatisk aktivitet, og hvorfor de ikke veksler på en naturlig måte. Ofte kan slike mønstre knyttes til tidligere hendelser i livet, og behandlingen søker å endre disse ved hjelp av forskjellige tilnærminger, inkludert nevromotorisk trening, metakognisjonstrening og dissosieringsprosesser. Målet er ikke bare å håndtere eksisterende angst, men også å adressere opphavet til angstreaksjonen og skape varige endringer i tanke- og adferdsmønstre.

Angst

Angst symptomer test

På Fornixklinikken fokuserer vi ikke på standardiserte tester for å avgjøre om noen har angst eller ikke. Vi har en tilnærming som innebærer dialog og samtale for å forstå hva som foregår. Gjennom samtalen spør vi om symptomer og andre relevante faktorer. Det er vanligvis ganske enkelt å identifisere, både for deg og for oss, om angst er et problem for deg, og hva som kan gjøres for å behandle angst på en tilpasset måte for deg. Vi er opptatt av å skape en forståelse av den enkeltes situasjon og tilpasse behandlingen deretter. Noen former for angst er så kraftfulle at de ikke skal håndteres av oss, men av spesialisthelsetjenesten.

Sosial angst

Sosial angst er en svært vanlig form for angst, og den manifesterer seg ved at en person ikke føler seg komfortabel i situasjoner med mange mennesker. Grupper av mennesker oppleves som truende, og angstsymptomer kan oppstå.

Det er viktig å merke seg at selv grupper av mennesker man kjenner og egentlig burde føle seg trygg på, kan utløse angst.

 

Sosial angst kan også være et biprodukt av annen angst. Hvis det er underliggende angst i kroppen som egentlig handler om noe helt annet, kan det etter hvert utvikle seg til sosial angst. Angsten kan gradvis innta flere arenaer i livet, og ulike typer angst kan oppstå over tid.

 

Vår tilnærming er ikke å behandle hver type angst isolert, men heller å forstå hvorfor angsten kom ut av kontroll i utgangspunktet. Vi søker å identifisere den underliggende kjernen av angst. Når denne kjerneårsaken blir klarlagt og håndtert, vil det også påvirke hvordan angsten manifesterer seg i ulike situasjoner, inkludert sosiale sammenhenger.

Sosial angst kan oppstå også blant sine venner.

Generalisert angst

Generalisert angstlidelse er en definert diagnose innenfor angstområdet, og den blir fastsatt basert på et sett med kriterier. En psykolog eller psykiater med spesialisering innen feltet kan stille en slik diagnose.

 

Du kan lese mer om kriteriene for generalisert angstlidelse her.

 

På Fornixklinikken er informasjonen om hvilke diagnoser du har relevant, men vi fokuserer primært på å forstå og behandle de underliggende årsakene til angst, uavhengig av spesifikke diagnostiske kategorier.

Behandle angst – PTSD

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en form for angst som kan påvirke individer som har vært gjennom sterke traumatiske hendelser i fortiden. Når noe i nåtiden minner om eller trigger minner fra hendelsen, kan det utløse sterke angstfølelser.

 

PTSD er en formell diagnose med spesifikke kriterier, og den må fastsettes av en spesialist. På Fornixklinikken fokuserer vi på behandling av angst, men vi driver ikke med diagnostisering. Vi søker å forstå og håndtere de underliggende årsakene til angst, uavhengig av spesifikke diagnostiske kategorier.

Angst medisiner

Pasienter ved Fornixklinikken som opplever angst som en del av deres utfordringer, har ofte erfaring med eller tar angstdempende medisiner. Det er ikke et problem å bruke slike medisiner samtidig som man deltar i et behandlingsforløp hos oss. Vi tilpasser behandlingen individuelt basert på pasientens behov og situasjon.

 

Angstdempende medisiner kan bli foreskrevet av en psykiater eller lege med kompetanse innen feltet. Du kan lese mer om dette her.

Hvordan bli kvitt angst

Å bli kvitt angst er en individuell prosess, og det er viktig å forstå at det ikke finnes en universell oppskrift som passer for alle. På Fornixklinikken tilpasser vi behandlingen til den enkelte pasientens behov og utfordringer.

 

Vår tilnærming til behandling av angst innebærer en grundig forståelse av individuelle faktorer som bidrar til angst, inkludert traumer, nevromotorisk trening, dissosiering, metakognisjon og andre aspekter som er unike for hver person. Vi fokuserer ikke bare på å håndtere symptomer, men på å forstå og håndtere roten til angstproblemet.

 

Hvis du ønsker hjelp med å håndtere angst, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for en samtale. Vi er her for å forstå din situasjon og diskutere hvordan vi kan skreddersy en behandlingsplan som passer for deg.